Johannes 3 : 16


“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”In deze tekst zien wij de onbegrijpelijke grote liefde van God, voor ons mensen.


Hij gaf zijn Zoon Jezus Christus, die als kind geboren uit de maagd Maria, naar de aarde kwam. De Here Jezus was zonder zonden.
En dan komt het grote en allerbelangrijkste voor ons mensen : Hij nam onze zonden op zich.


We lezen in 2 Cor. 5:21b “om ons, heeft God op Hem de zondelast gelegd”
Dit gebeurde allemaal op Golgotha aan het Kruis, daar heeft Zijn bloed voor ons gevloeid.
Dat is onze REDDING , onze VERLOSSING !


Geloven wij dit?


Neem het aan in geloof.
Neem Hem aan als uw Heer en Heiland.
Durf ja te zeggen en te bidden :


“Heer kom in mijn hart,
ik geloof dat Uw bloed ook voor mij aan het Kruis op Golgotha heeft gevloeid.
Ik heb vergeving nodig. Vergeef mij, mijn zonden.
Help mij Uw weg te gaan!”


Want U zegt in Uw Woord, dat U de Weg de Waarheid en het Leven bent.    Amen.”AZ.


Deze pagina wordt dagelijks vervangen